Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży. Diagnoza i profilaktyka

Cel studiów

Celem studiów podyplomowych „Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży. Diagnoza i profilaktyka” jest uzyskanie przygotowanie merytorycznego, praktycznego (metodycznego) do pracy z dziećmi i młodzieżą przejawiającymi zachowania ryzykowne.

Program

Studia podyplomowe „Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży. Diagnoza i profilaktyka” realizowane są w ciągu 2 semestrów, podczas których zgodnie z planem studiów słuchacz odbędzie 270 godzin dydaktycznych.

Na ramowy plan studiów składają się kursy:

Semestr 1

 • Wybrane zagadnienia psychologii rozwojowej i klinicznej
 • Środowiskowe uwarunkowania zaburzeń jednostki i systemu rodziny
 • Teoretyczne i praktyczne podejście paradygmatu poznawczo-behawioralny w terapii uzależnień
 • Wybrane zagadnienia diagnozy psycho-pedagogicznej
 • Uzależnienia behawioralne
 • Trening zachowań konstruktywnych
 • Wybrane teorie komunikacji interpersonalnej
 • Arteterapia

Semestr 2

 • Metodyka profilaktyki uzależnień
 • Warsztaty diagnozy zachowań ryzykownych w Sieci
 • Warsztaty mediacji rodzinnych
 • Wsparcie rodziny z problemem uzależnienia
 • Metodologia badań
 • Studium przypadku
 • Projekt terapeutyczny
 • Praca z grupą
 • Warsztaty konstruowania programów profilaktyczno-terapeutycznych

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży. Diagnoza i profilaktyka

Rekrutacja

Warunki przyjęcia na studia:

Dyplom ukończenia studiów wyższych z zakresu pedagogiki lub innych kierunków nauczycielskich na poziomie magistra.
Przyjęcie odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń.

Uprawnienia związane z posiadanymi kwalifikacjami:

Absolwent uzyskuje uprawnienia do prowadzenia zajęć o charakterze profilaktyczno – wychowawczym z osobami wykazującymi zachowania ryzykowne oraz ich rodzinami.

Planowane terminy zjazdów:

Semestr 1:
09-10.10.2021; 23-24.10.2021; 06-07.11.2021; 20-21.11.2021; 04-05.12.2021; 18-19.12.2021; 08-09.01.2022; 22-23.01.2022; 05-06.02.2022.

Semestr 2:
05-06.03.2022; 19-20.03.2022; 02-03.04.2022; 16-17.04.2022; 14-15.05.2022; 28-29.05.2022; 11-12.06.2022; 25-26.06.2022; 09-10.07.2022.

Sposób prowadzenia zajęć:

Zajęcia realizowane w trybie stacjonarnym.

Przewidywane godziny zajęć to sobota 9.00-18.00 oraz niedziela 9.00-15.00.

 

 • Dolny limit przyjęć:  20
Dokumenty
 • Podanie (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line)
 • Ankieta aplikacyjna (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line)
 • Umowa o warunkach odpłatności za naukę (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line, 2 egzemplarze)
 • Kserokopia dyplomu/odpisu dyplomu/ ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu)
 • Zdjęcie
 • Opłata rekrutacyjna
 
Terminy
Termin składania dokumentów
2021-06-01 - 2021-09-30
Planowany termin rozpoczęcia
2021-10-01
Czas trwania studiów
2 semestry
Miejsce
Miejsce składania dokumentów:
Dokumenty prześlij na adres: Uniwersytet Pedagogiczny, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków; z dopiskiem: studia podyplomowe
Miejsce realizacji zajęć:
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, zajęcia stacjonarne
Rekrutacja krok po kroku
 • Wybierz studia podyplomowe z aktualnej oferty.
 • Wypełnij formularz rejestracyjny on-line. Używaj polskich czcionek. Sprawdź dane przed zatwierdzeniem.
 • Wydrukuj i podpisz wygenerowane dokumenty: ankieta aplikacyjna, podanie i umowa o warunkach odpłatności za naukę na studiach podyplomowych. Podpis stanowi potwierdzenie zgodności danych osobowych.
 • Skompletuj dokumenty:
  • Ankieta aplikacyjna, podanie i umowa (2 egz. umowy)
  • Dyplom ukończenia studiów wyższych (kserokopia*)
  • Zdjęcia legitymacyjne
  • Dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej
  • Inne wymagane dokumenty (szczegóły na stronie wybranych studiów podyplomowych)
 • Wyślij dokumenty pocztą na adres: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków; z dopiskiem: STUDIA PODYPLOMOWE
 • Potwierdzenie przyjęcia na studia podyplomowe. O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność złożenia dokumentów oraz wynik postępowania kwalifikacyjnego. Informację otrzymasz na adres e-mail podany w formularzu rekrutacyjnym. Umieszczenie na liście rezerwowej nie jest jednoznaczne z przyjęciem na studia. Przeniesienie na listę główna jest możliwe tylko w przypadku zwolnienia się miejsca na w/w liście.
 • Podpisanie umowy i wniesienie opłaty. Warunkiem podjęcia nauki (po przyjęciu na studia) jest wniesienie opłaty za studia (możliwość wpłaty w czterech równych ratach). Wpłaty należy dokonać na indywidualne konto słuchacza.
 • Masz pytania? napisz: rekrutacja.podyplomowe@up.krakow.pl lub zadzwoń do Działu Dydaktyki, Rekrutacji i Praktyk Sekcja ds. Rekrutacji
 

Opłaty i informacje organizacyjne

Opłata rekrutacyjna

85

Czesne - opłata za semestr:

1600

Terminy rat

I rata – do 29 października 2021 r.,
II rata – do 30 listopada 2021 r.,
III rata – do 15 marca 2022 r.,
IV rata – do 29 kwietnia 2022 r.

Kadra

Dr Roman Solecki
Kierownik studiów

Dlaczego warto

Pandemia oraz doświadczenie nauczania zdalnego zwróciło uwagę na wielość zachowań ryzykownych, które obserwujemy wśród dzieci i młodzieży: depresyjność, uzależniania behawioralne, kryzysy egzystencjalne i zachowania suicydalne, agresja. Tylko rzetelna diagnoza uczniów, ich potrzeb i potencjału oraz środowisk wychowawczych i obecnych w nich czynników ryzyka i czynników chroniących a także znajomość podstawowych mechanizmów powstawania zachowań ryzykownych, pozwolą na projektowania odpowiednich działań profilaktycznych, edukacyjnych i terapeutycznych. Studia przygotowują do całościowej diagnozy oraz profesjonalnego konstruowania szkolnych programów profilaktyczno-wychowawczych.

Absolwenci o kierunku

Kontakt

 • Dział Dydaktyki, Rekrutacji i Praktyk
  Sekcja ds. Rekrutacji

  ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków

  pokój 31a, parter;

  mail: rekrutacja.podyplomowe@up.krakow.pl;

  tel. 12 662 74 80

 • Organizator studiów

  Instytutu Nauk o Wychowaniu
  ul. Ingardena 4, 30-060 Kraków
  mail: inow@up.krakow.pl
  tel. 12 662 66 00