Zagadnienia teorii i praktyki legislacji

Cel studiów

Celem studiów podyplomowych „Zagadnienia teorii i praktyki legislacji” jest przygotowanie absolwenta do pracy na stanowiskach związanych z tworzeniem i opiniowaniem aktów prawnych poprzez pogłębienie wiedzy i umiejętności osób zajmujących się tworzeniem aktów prawnych posiadanych przez nie w momencie rozpoczęcia studiów.
W trakcie studiów ich uczestnicy nabędą wiedzę teoretyczną dot. ogólnych zasad tworzenia prawa, źródeł prawa w Polsce, podstawowych gałęzi prawa, zagadnień techniki legislacyjnej, oraz umiejętności praktyczne związanych z redakcją aktów normatywnych różnej rangi (od ustaw do aktów prawa miejscowego), należących do źródeł prawa powszechnego, oraz kontrolą legislacyjnej poprawności aktów normatywnych w RP.

Program

Studia podyplomowe realizowane są w ciągu 2 semestrów, podczas których zgodnie z planem studiów słuchacz odbędzie 240 godzin dydaktycznych, w tym wykłady i ćwiczenia.

Na ramowy plan studiów składają się kursy:

Semestr 1

 • Podstawowe zagadnienia prawoznawstwa
 • Konstytucyjne zasady tworzenia prawa
 • Metodyka pracy legislatora
 • Zasada prawidłowej legislacji i dyrektywy stanowienia prawa
 • Administracja publiczna i jej funkcje prawotwórcze
 • Systemy informacji prawnej i ich obsługa
 • Nadzór i kontrola nad procesem legislacji

Semestr 2

 • Praktyczne aspekty stosowania Konstytucji w działalności organów władzy publicznej
 • Aktualne problemy legislacji ustawowej
 • Prawo międzynarodowe i ponadnarodowe w systemie prawnym RP
 • Praktyczne aspekty tworzenia przepisów aktów podustawowych
 • Legislacja samorządowa w praktyce
 • Problematyka tworzenia aktów prawa wewnętrznego
 • Legislacja finansowa
 • Warsztaty legislacyjne

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH     Zagadnienia teorii i praktyki legislacji

Rekrutacja

Warunki przyjęcia na studia:

Studia są skierowane do osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia bądź jednolitych studiów magisterskich – na dowolnym kierunku.

Uprawnienia po ukończeniu studiów podyplomowych:

Absolwent studiów uzyska wiedzę i umiejętności związane z redakcją aktów normatywnych obowiązujących (zarówno powszechnie, jak i wewnętrznie) w RP. Praktyczna forma prowadzenia zajęć umożliwi absolwentowi samodzielne przygotowywanie aktów prawnych, kontrolę ich poprawności zgodnie z obowiązującymi zasadami poprawnej legislacji oraz sporządzanie i kontrolę dokumentacji związanej z procesem prawotwórczym (sporządzanie oceny wpływu, OSR, OSR –ex post, przeprowadzenie konsultacji społecznych).

Sposób prowadzenia zajęć:

Zajęcia realizowane w formie zdalnej.

 

 • Dolny limit przyjęć:  20
Dokumenty
 • Podanie (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line)
 • Ankieta aplikacyjna (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line)
 • Umowa o warunkach odpłatności za naukę (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line, 2 egzemplarze)
 • Kserokopia dyplomu/odpisu dyplomu/ ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu)
 • Zdjęcie
 • Opłata rekrutacyjna
 
Terminy
Termin składania dokumentów
2021-06-01 - 2021-09-30
Planowany termin rozpoczęcia
2021-10-15
Czas trwania studiów
2 semestry
Miejsce
Miejsce składania dokumentów:
Dokumenty prześlij na adres: Uniwersytet Pedagogiczny, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków; z dopiskiem: studia podyplomowe
Miejsce realizacji zajęć:
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie; zajęcia realizowane w formie zdalnej
Rekrutacja krok po kroku
 • Wybierz studia podyplomowe z aktualnej oferty.
 • Wypełnij formularz rejestracyjny on-line. Używaj polskich czcionek. Sprawdź dane przed zatwierdzeniem.
 • Wydrukuj i podpisz wygenerowane dokumenty: ankieta aplikacyjna, podanie i umowa o warunkach odpłatności za naukę na studiach podyplomowych. Podpis stanowi potwierdzenie zgodności danych osobowych.
 • Skompletuj dokumenty:
  • Ankieta aplikacyjna, podanie i umowa (2 egz. umowy)
  • Dyplom ukończenia studiów wyższych (kserokopia*)
  • Zdjęcia legitymacyjne
  • Dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej
  • Inne wymagane dokumenty (szczegóły na stronie wybranych studiów podyplomowych)
 • Wyślij dokumenty pocztą na adres: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków; z dopiskiem: STUDIA PODYPLOMOWE
 • Potwierdzenie przyjęcia na studia podyplomowe. O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność złożenia dokumentów oraz wynik postępowania kwalifikacyjnego. Informację otrzymasz na adres e-mail podany w formularzu rekrutacyjnym. Umieszczenie na liście rezerwowej nie jest jednoznaczne z przyjęciem na studia. Przeniesienie na listę główna jest możliwe tylko w przypadku zwolnienia się miejsca na w/w liście.
 • Podpisanie umowy i wniesienie opłaty. Warunkiem podjęcia nauki (po przyjęciu na studia) jest wniesienie opłaty za studia (możliwość wpłaty w czterech równych ratach). Wpłaty należy dokonać na indywidualne konto słuchacza.
 • Masz pytania? napisz: rekrutacja.podyplomowe@up.krakow.pl lub zadzwoń do Działu Dydaktyki, Rekrutacji i Praktyk Sekcja ds. Rekrutacji
 

Opłaty i informacje organizacyjne

Opłata rekrutacyjna

85

Czesne - opłata za semestr:

1900

Terminy rat

I rata – do 29 października 2021 r.,
II rata – do 30 listopada 2021 r.,
III rata – do 15 marca 2022 r.,
IV rata – do 29 kwietnia 2022 r.

Kadra

Dr Urszula Kosielińska-Grabowska
Kierownik studiów

Dlaczego warto / Dlaczego z nami / Partnerzy kierunku

Absolwenci o kierunku

Kontakt

 • Dział Dydaktyki, Rekrutacji i Praktyk
  Sekcja ds. Rekrutacji

  ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków

  pokój 31a, parter;

  mail: rekrutacja.podyplomowe@up.krakow.pl;

  tel. 12 662 74 80

 • Organizator studiów

  Instytut Prawa i Ekonomii
  Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 234
  mail: ipae@up.krakow.pl
  tel. 12 662 62 11