Zamówienia Publiczne

Cel studiów

Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie do objęcia stanowisk w instytucjach wydatkujących środki publiczne, związanych z udzielaniem zamówień publicznych. Absolwenci zdobędą wiedzę o systemie zamówień publicznych, uzyskując kompetencje szczegółowe przydatne w przedsiębiorstwach prywatnych i przedsiębiorstwach społecznych działających na rynku zamówień publicznych.

Program

Program studiów podyplomowych obejmuje zagadnienia specjalistyczne, w następujących obszarach: podmioty zobowiązane do udzielania zamówień publicznych, zakres wyłączeń ustawy p.z.p., zasady udzielania zamówień publicznych, tryby udzielania zamówień publicznych, umowy w sprawach zamówień publicznych, system środków ochrony prawnej. Program studiów uwzględnia szeroką perspektywę funkcjonowania zamówień publicznych: europejskie prawo zamówień publicznych, administracja publiczna, samorząd terytorialny, projekty europejskie i polityka gospodarcza.

Na studia składają się 2 semestry nauki, podczas których zgodnie z planem studiów słuchacz odbędzie 270 godzin dydaktycznych, w tym wykłady, ćwiczenia.

 

Na ramowy plan studiów składają się przedmioty:

Semestr I

 • Europejskie prawo zamówień publicznych
 • Zasady udzielania zamówień publicznych
 • Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia
 • Zarządzanie publiczne
 • Samorząd terytorialny
 • Administracja publiczna państw UE
 • Zamówienia klasyczne
 • Tryby udzielania zamówień publicznych
 • Zrównoważone zamówienia publiczne

Semestr II

 • Środki ochrony prawnej
 • Projekt europejski – zagadnienia praktyczne
 • Symulacja rozprawy przed Krajową Izbą Odwoławczą
 • Umowa w sprawie zamówienia publicznego
 • System kontroli zamówień publicznych
 • Elementy prawa administracyjnego i cywilnego w zamówieniach publicznych
 • Zamówienia sektorowe i obronne
 • Polityka gospodarcza
 • Negocjacje i mediacje

 

Absolwent studiów podyplomowych w zakresie zamówień publicznych będzie potrafił wykorzystać w praktyce zdobytą wiedzę i umiejętności dotyczące zasad wydatkowania środków publicznych. Pozna uwarunkowania sektora publicznego. Będzie kompetentny zarówno w zakresie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (działanie po stronie zamawiających) jak i pozyskania zamówienia publicznego (działanie po stronie wykonawców). Absolwent zyska umiejętności pozwalające na angaż zarówno w sektorze publicznym jak i sektorze prywatnym i społecznym związanym z zamówieniami publicznymi. Tego rodzaju umiejętności są deficytowe na rynku pracy. Dzięki wykorzystaniu w kształceniu formy zdalnej (w całości lub hybrydowo) absolwenci będą dokładniej przygotowani do aktywności w przestrzeni wirtualnej, między innymi – Biuletynie zamówień publicznych, Bazie konkurencyjności, platformie ePUAP, platformach społecznościowych, forach i blogach internetowych. Duża część procesów zamówień publicznych odbywa się w systemie teleinformatycznym.

 

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Zamówienia Publiczne

Rekrutacja

Warunki przyjęcia na studia:

Warunkiem rekrutacji na studia podyplomowe „Zamówienia publiczne” jest ukończenie studiów wyższych na dowolnym kierunku (studia I, II stopnia lub jednolite studia magisterskie).

Sposób prowadzenia zajęć:

Zajęcia hybrydowe – stacjonarnie i za pomocą aplikacji MS Teams.

 

Uprawnienia po ukończeniu studiów podyplomowych:

Absolwenci studiów podyplomowych będą przygotowani do objęcia stanowisk w instytucjach wydatkujących środki publiczne, związanych z udzielaniem zamówień publicznych. Absolwenci zdobędą także wiedzę o systemie zamówień publicznych, uzyskując kompetencje szczegółowe przydatne w przedsiębiorstwach prywatnych i przedsiębiorstwach społecznych działających na rynku zamówień publicznych.

 

Planowane terminy zjazdów:

23-24.10.2021, 6-7.11.2021, 20-21.11.2021, 11-12.12.2021, 5-6.03.2022, 19-20.03.2022, 2-3.04.2022, 23-24.04.2022.

Zajęcia będą odbywać się w soboty od 8.15-20.15, w niedziele od 8.15-16.30.

 

 • Dolny/Górny limit przyjęć:  16/50
Dokumenty
 • Podanie (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line)
 • Ankieta aplikacyjna (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line)
 • Umowa o warunkach odpłatności za naukę (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line, 2 egzemplarze)
 • Kserokopia dyplomu/odpisu dyplomu/ ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu)
 • Zdjęcie
 • Opłata rekrutacyjna
 
Terminy
Termin składania dokumentów
2021-06-01 - 2021-10-15
Planowany termin rozpoczęcia
2021-10-23
Czas trwania studiów
2 semestry
Miejsce
Miejsce składania dokumentów:
Dokumenty prześlij na adres: Uniwersytet Pedagogiczny, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków; z dopiskiem: studia podyplomowe
Miejsce realizacji zajęć:
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie; zajęcia hybrydowe – stacjonarnie i za pomocą aplikacji MS Teams.
Rekrutacja krok po kroku
 • Wybierz studia podyplomowe z aktualnej oferty.
 • Wypełnij formularz rejestracyjny on-line. Używaj polskich czcionek. Sprawdź dane przed zatwierdzeniem.
 • Wydrukuj i podpisz wygenerowane dokumenty: ankieta aplikacyjna, podanie i umowa o warunkach odpłatności za naukę na studiach podyplomowych. Podpis stanowi potwierdzenie zgodności danych osobowych.
 • Skompletuj dokumenty:
  • Ankieta aplikacyjna, podanie i umowa (2 egz. umowy)
  • Dyplom ukończenia studiów wyższych (kserokopia*)
  • Zdjęcia legitymacyjne
  • Dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej
  • Inne wymagane dokumenty (szczegóły na stronie wybranych studiów podyplomowych)
 • Wyślij dokumenty pocztą na adres: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków; z dopiskiem: STUDIA PODYPLOMOWE
 • Potwierdzenie przyjęcia na studia podyplomowe. O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność złożenia dokumentów oraz wynik postępowania kwalifikacyjnego. Informację otrzymasz na adres e-mail podany w formularzu rekrutacyjnym. Umieszczenie na liście rezerwowej nie jest jednoznaczne z przyjęciem na studia. Przeniesienie na listę główna jest możliwe tylko w przypadku zwolnienia się miejsca na w/w liście.
 • Podpisanie umowy i wniesienie opłaty. Warunkiem podjęcia nauki (po przyjęciu na studia) jest wniesienie opłaty za studia (możliwość wpłaty w czterech równych ratach). Wpłaty należy dokonać na indywidualne konto słuchacza.
 • Masz pytania? napisz: rekrutacja.podyplomowe@up.krakow.pl lub zadzwoń do Działu Dydaktyki, Rekrutacji i Praktyk Sekcja ds. Rekrutacji
 

Opłaty i informacje organizacyjne

Opłata rekrutacyjna

85

Czesne - opłata za semestr:

1700

Terminy rat

I rata – do 29 października 2021 r.,
II rata – do 30 listopada 2021 r.,
III rata – do 15 marca 2022 r.,
IV rata – do 29 kwietnia 2022 r.

Podane terminy rat czesnego obowiązują w danym roku akademickim. Terminy kolejnych rat będą podane w następnym roku akademickim.

Kadra

Dr Małgorzata Kmak, adiunkt w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Politolog (doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, specjalność: polityka regionalna). Wykładała gościnnie na University of Malta, Uniwersytecie Hacettepe (Ankara). W ramach projektów naukowo-badawczych odbyła wizyty i konsultacje między innymi w: Aalborg University, University of Amsterdam, University of Helsinki. Swoje zainteresowania badawcze koncentruje wokół zagadnień związanych z polskim samorządem terytorialnym, marketingiem społecznym i terytorialnym, ochroną środowiska, smart city, zrównoważonym rozwojem i programowaniem rozwoju w przestrzeni lokalnej. Realizowane zajęcia dydaktyczne: Administracja publiczna państw UE, Marketing inicjatyw społecznych, Marketing i PR, Prawo ochrony środowiska, Programowanie rozwoju lokalneg/regionalnego, Metody samokształcenia i samorozwoju.
Dr Małgorzata Kmak
Dr Małgorzata Kmak
Kierownik studiów
dr Joanna Podgórska-Rykała jest absolwentką Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (politologii i administracji), tam też uzyskała stopień doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce. Ukończyła również studia prawnicze i podyplomowe studia z zarządzania zasobami ludzkimi. Obecnie przygotowuje na Uniwersytecie Śląskim rozprawę doktorską z zakresu prawa samorządu terytorialnego. Swoje zainteresowania naukowe skupia wokół problematyki samorządu terytorialnego, polityki publicznej, dialogu obywatelskiego, deliberacji, partycypacji, rządzenia wielopasmowego i organizacji pozarządowych. Zatrudniona na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie, w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji na stanowisku adiunkta w Katedrze Administracji i Polityk Publicznych, pełni również funkcję zastępcy Dyrektora ds. Nauki. W latach 2018-2020 pracowała w Instytucie Prawa, Administracji i Ekonomii na stanowisku adiunkta w Katedrze Polityk Publicznych. Autorka, współautorka i redaktorka ponad 80 publikacji, w tym monografii i artykułów naukowych, a także ekspertyz, raportów z badań oraz artykułów publicystycznych. Od 2015 roku współpracuje z Pismem Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”. W latach 2015-2018 wykładała w Wyższej Szkole Humanitas, gdzie pełniła też funkcję Prodziekana ds. badań naukowych i Pełnomocnika Kanclerza ds. Kształcenia Międzypokoleniowego. Koordynowała m.in. projekty Uniwersytetów Dziecięcych, Młodzieżowych i Trzeciego Wieku. wykładała też m.in. w Wyższej Szkole Administracji w Bielsku Białej i Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej. Była współorganizatorką, prelegentką i uczestniczką wielu konferencji naukowych, w tym międzynarodowych, a także uczestniczką wizyt studyjnych i seminariów w takich miejscach jak: Rzym, Bratysława, Turku, Helsinki, Birmingham, Budapeszt, Edynburg, Solothurn, Druskiennikai. Odbyła staż w Parlamencie Europejskim w Brukseli (2009). Stypendystka NAVA na Uniwersytecie w Opavie, Wydział Polityk Publicznych (Czechy, 2020) oraz ERASMUSA+ na Uniwersytecie w Foggi, Wydziale Prawa (Włochy, 2019), a także na Uniwersytecie w Bolonii, Wydziale Prawa (Włochy 2018). Posługuje się językiem angielskim i włoskim. Oprócz doświadczenia uniwersyteckiego posiada kilkunastoletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami i kierowaniu organizacjami pozarządowymi – Prezes Zarządu Fundacji Uniwersytetu Pedagogicznego PRO UNIVERSITATIS. Od 16 lat angażuje się w działalność na rzecz społeczności lokalnej, najpierw jako przewodnicząca Młodzieżowej Rady Miasta (2003-2006), a potem radna Rady Miejskiej (2006-2010 i 2014-2018).
dr Joanna Podgórska-Rykała
dr Joanna Podgórska-Rykała
prof. dr hab. Andrzej Piasecki zajmuje się głównie samorządem terytorialnym, administracją publiczną, polityką regionalną, komunikacją społeczną, zarządzaniem i organizacją, systemem wyborczym, marketingiem politycznym. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym m.in. książek: ,,Menadżer i polityk – wójt, burmistrz, prezydent miasta’’, Kraków 2006; ,,Samorząd terytorialny i wspólnoty lokalne’’, Warszawa 2009; ,,Wybory w Polsce 1989-2011’’, Kraków 2012; ,,Polska 1945-2015. Historia polityczna’’, Warszawa 2016; ,,Wiek burzy i spokoju. Kalendarium dziejów Polski 1918-2018, Warszawa 2018’’. Wypromował kilkunastu doktorów i kilkuset magistrów, pomaga w doskonaleniu zawodowym działaczom publicznym, urzędnikom, przedsiębiorcom. Więcej na: www.andrzejpiasecki.pl
prof. dr hab. Andrzej Piasecki
prof. dr hab. Andrzej Piasecki
prof. dr hab. Jacek Sroka urodzony we Wrocławiu (1967), politolog, profesor zwyczajny, specjalizujący się w problematyce: partycypacji, współdecydowania oraz współzarządzania w polityce publicznej. Jest autorem, współautorem, redaktorem i współredaktorem w sumie ponad 200 publikacji krajowych i zagranicznych, wśród których znajdują się zarówno opracowania o charakterze teoretyczno-modelowym, jak i analityczno-wdrożeniowym. W tym m.in.: · pięć monografii autorskich; · cztery monografie współautorskie; · trzy monografie redagowane; · pięć monografii współredagowanych; · siedem współautorskich monografii eksperckich; · jedno współautorskie tłumaczenie monografii z języka niemieckiego; · ponad sto trzydzieści autorskich i współautorskich artykułów oraz rozdziałów w monografiach, w tym także w językach: angielskim, rosyjskim, czeskim; · około dwudziestu autorskich opracowań eksperckich w języku polskim; · około czterdziestu autorskich i współautorskich opracowań eksperckich w języku angielskim; · około trzydziestu haseł w opracowaniach słownikowych, encyklopedycznych i leksykonach. Treści publikacji odnoszą się m.in. do systemów politycznych, administracji, polityki publicznej i zarządzania publicznego, aktywności interesariuszy, lobbingu, stosunków przemysłowych, dialogu społecznego, dialogu obywatelskiego, deliberacji, rządzenia wielopasmowego (governance). Wykształcenie magisterskie zdobył w 1993 roku na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego i tam też podjął studia doktoranckie. W trakcie studiów doktoranckich przebywał na dwusemestralnym stypendium na Uniwersytecie Wiedeńskim (wówczas: Institut für Politik und Ökonomie Wissenchaft), gdzie w ramach programu TEMPUS i pod opieką prof. Georga Wincklera (sylwetka: https://pl.wikipedia.org/wiki/Georg_Winckler) zrealizował indywidualny projekt badawczy pt. Trade Union Participation in the Process of Policy Making. Trends of Changes in Industrial Relations Systems. Podczas studiów doktoranckich uzyskał także stypendium NATO-OTAN Fellowship Programme, na realizację projektu badawczego The Role of Trade Unions in the Process of Forming Interests Representation System in Poland after 1989. W roku 1998 obronił pracę doktorską pt. Stosunki przemysłowe w Polsce i wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej na tle powojennych doświadczeń zachodnioeuropejskich, której promotorem był prof. dr hab. Ryszard Herbut (sylwetka: https://pl.wikipedia.org/wiki/Ryszard_Herbut). Praca zajęła pierwsze miejsce w konkursie Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie i zdobyła pierwszą nagrodę indywidualną ówczesnego Ministra Pracy i Spraw Socjalnych. Po obronie doktoratu kontynuował aktywność profesjonalną uczestnicząc w kilku projektach badawczych oraz pełniąc w nich także funkcje kierownicze. W roku 2005 uzyskał stopień doktora habilitowanego, na podstawie oceny dorobku oraz publicznej obrony monografii pt. Polityka organizacji pracodawców i przedsiębiorców (Wyd. U.Wr., Wrocław 2004). Uczestnictwo w kolejnych projektach badawczych oraz koordynowanie nimi ułatwiło dalsze publikowanie oraz postęp naukowy i w roku 2010 – na podstawie oceny dorobku oraz monografii, pt. Deliberacja i rządzenie wielopasmowe (Wyd. U.Wr., Wrocław 2009) – odebrał nominację profesorską od Prezydenta RP. Posiada średnie wykształcenie techniczne (Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu) oraz pozauczelniane doświadczenie zawodowe zdobyte, m.in. w transporcie rzecznym na Odrze i Wiśle (jako marynarz żeglugi śródlądowej), w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym we Wrocławiu, na Oddziale Chorób Zakaźnych, kierowanym przez prof. Krzysztofa Simona (jako sanitariusz), w Izbie Celnej we Wrocławiu – Oddział Celny Port Lotniczy (jako kontroler celny), w pochodzącej ze Szwecji międzynarodowej korporacji przemysłowej Mölnlycke (jako specjalista ds. odpraw celnych). Od 1999 roku był zatrudniony: na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego, w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy, w Akademii Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu oraz w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie. Od października 2015 roku jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, aktualnie w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji. Jako ekspert współpracował z instytucjami centralnymi: z resortem pracy, pod różnymi jego ministerialnymi nazwami – w ramach projektów badawczo-wdrożeniowych dotyczących dialogu społecznego i stosunków przemysłowych, a także z Ministerstwem Edukacji Narodowej oraz Instytutem Badań Edukacyjnych w Warszawie, w związku z projektowaniem i wdrażaniem Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Współpracował i współpracuje nadal m.in. z: Politechniką Wrocławską, Szkołą Główną Handlową w Warszawie, Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, Instytutem Spraw Publicznych w Warszawie, z Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie. Kooperował także z Wojewódzkimi Komisjami Dialogu Społecznego (aktualnie: Wojewódzkie Rady Dialogu Społecznego) w całym kraju, a także z centralną Radą Dialogu Społecznego (pod jej różnymi, historycznymi nazwami), z urzędami wojewódzkimi i marszałkowskimi oraz z instytucjami samorządu terytorialnego na wszystkich poziomach jego funkcjonowania. W ramach zaangażowania w relacje z interesariuszami m.in. brał udział w: spotkaniach, naradach, zespołach roboczych i projektowych, seminariach, konferencjach naukowych, ministerialnych i branżowych, formułował ekspertyzy, pisał teksty publicystyczne oraz popularnonaukowe. Oferował również wsparcie eksperckie związkom zawodowym, organizacjom pracodawców, samorządowi rzemieślniczemu oraz organizacjom trzeciego sektora –na poziomach lokalnym i regionalnym oraz centralnym. Uczestniczy aktualnie i uczestniczył w przeszłości w projektowaniu oraz realizacji ponad 20 grantów badawczych, dofinansowywanych z krajowych i zagranicznych środków publicznych. Wieloma z nich kierował i kieruje nadal. Treści większości projektów odnosiły się do dialogowych aspektów (współ)decydowania, a wszystkie ulokowane były w obszarze badań nad polityką publiczną oraz zarządzaniem publicznym. Realizowane granty miały zwykle charakter interdyscyplinarny i orientację wdrożeniową. W trakcie prowadzony badań miał wiele możliwości obserwacji oraz porównań różnorodnych procesów i instytucji dialogowych w kraju i zagranicą. Przez szereg lat brał także udział w ich monitorowaniu, w ramach obserwatoriów prowadzonych przez Europejską Fundację na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy z siedzibą w Dublinie. W latach 2000-2004 był zastępcą dyrektora Instytutu Prawa i Administracji w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy. Od roku 2004 do 2014 pełnił funkcje wicedyrektora oraz dyrektora Instytutu Politologii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. W czasie, gdy sporządzano niniejszy biogram (jesienią 2020) pełnił funkcję Przewodniczącego Dyscypliny Nauk o Polityce i Administracji oraz kierownika Katedry Administracji i Polityk Publicznych w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Jego praktyka badawcza zogniskowana jest na problematyce administracji, polityki publicznej, zarządzania publicznego, polityk sektorowych, aktywności grup interesu, dialogu społecznego i stosunków przemysłowych. Praktyka dydaktyczno-szkoleniowa i organizacyjna obejmuje m.in.: prowadzenie zajęć i udział w ich organizacji, a także kursy i szkolenia. Sprawował i sprawuje nadal opiekę naukową nad doktorantami. Wypromował pięcioro doktorów. W tym jeden, nagrodzony, tzw. doktorat europejski – dr Karoliny Borońskiej-Hryniewieckiej z U.Wr. (sylwetka: https://politologia.uni.wroc.pl/pracownicy/karolina-boronska-hryniewiecka##), pt. Kraj Basków w Unii Europejskiej – ewolucja partycypacji regionu w europejskim procesie decyzyjnym, który był przygotowany i broniony w kooperacji z Uniwersytetem w Bilbao. Wypromował około dwustu magistrów i około stu licencjatów. Recenzował i recenzuje nadal prace licencjackie, magisterskie, doktorskie, habilitacyjne oraz wnioski o nadanie tytułu profesora – w tym także jedną habilitację oraz jeden wniosek profesorski na czeskim Uniwersytecie im. Masaryka w Brnie. Organizował i współorganizował krajowe i międzynarodowe konferencje oraz seminaria naukowe. Brał udział w projektowaniu oraz realizacji planów wydawniczych. Projektował i współorganizował kierunki nauczania oraz procesy dydaktyczne. Posiada wieloletni staż w ramach uczelnianych komisji, zespołów roboczych i zadaniowych. Współczynnik cytowalności publikacji h-indeks: 9 (badanie przeprowadzone jesienią 2020, za pomocą programu Publish or Perish w bazie danych Google Scholar).
prof. dr hab. Jacek Sroka
prof. dr hab. Jacek Sroka
Michał Zastrzeżyński Zastępca Prezydenta Miasta Sosnowca odpowiedzialny m.in. za obszar zamówień publicznych. Wcześniej naczelnik wydziału zamówień publicznych w Urzędzie Miejski w Sosnowcu. Wykładowca studiów podyplomowych z zakresu zamówień publicznych w Wyższej Szkole Humanista w Sosnowcu. Absolwent studiów podyplomowych z zakresu zamówień publicznych na Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Praktyk, pasjonat w zakresie zamówień publicznych z ponad piętnastoletnim doświadczeniem. Autor licznych publikacji w obszarze zamówień publicznych, w tym w dwumiesięczniku „Zamawiający. Zamówienia publiczne w praktyce” oraz w miesięczniku „Przetargi Publiczne”. Współautor skryptu „Szkoła Zamówień dla Zamawiających Sektora Węgla Kamiennego. Zarys Wykładów". Laureat konkursu „Z życia Zamówieniowca”. Uczestnik projektu nagrodzonego „Kryształem Przetargów Publicznych”. Prowadził postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę innowacyjnego w skali kraju wysokospecjalistycznego sprzętu górniczego. Pełnomocnik stron przed Krajową Izbą Odwoławczą. Posiada doświadczenie w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w tym współfinansowanych z Unii Europejskiej.
Michał Zastrzeżyński
Michał Zastrzeżyński
dr Marcin Kępa W 2007 roku ukończyłem studia licencjackie na kierunku administracja (specjalność: administracja europejska) w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu. Przygotowałem i obroniłem wówczas pracę licencjacką pt. Polskie administracyjne postępowanie dowodowe w świetle norm i standardów wybranych krajów Unii Europejskiej, pod kierunkiem dra Michała Matyasika. Jestem także absolwentem Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W 2009 roku uzyskałem tam tytuł magistra, broniąc pracy pt. Partnerstwo publiczno-prywatne. Problematyka prawna, przygotowanej pod kierunkiem prof. dra hab. Adama Błasia. W 2010 roku odbyłem Podyplomowe Studia Prawa Zamówień Publicznych na Uniwersytecie Wrocławskim. W 2011 roku rozpocząłem studia doktoranckie na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Moją macierzystą katedrą była Katedra Mikroekonomii i Ekonomii Instytucjonalnej na Wydziale Nauk Ekonomicznych. Moim opiekunem naukowym była kierownik katedry, dr hab. prof. UE Bożena Borkowska. W pierwszym okresie studiów doktoranckich, opiekę naukową pełnił nade mną kierownik Katedry Finansów prof. dr. hab. Leszek Patrzałek. W 2015 roku otworzyłem przewód doktorski, a w 2016 roku Rada Wydziału skierowała moją prace doktorską do recenzji. W czerwcu 2017 roku obroniłem pracę doktorką pt. Kontraktowanie w zamówieniach publicznych jednostek samorządu terytorialnego w świetle nowej ekonomii instytucjonalnej. W październiku 2017 roku uzyskałem stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie: ekonomia. Od 2013 roku jestem doktorantem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Pod opieką kierownika Katedry Publicznego Prawa Gospodarczego, dra hab., prof. UŚ Rafała Blicharza piszę pracę doktorską pt. Krajowa Izba Odwoławcza. W 2019 r. otworzyłem przewód doktorski. Zainteresowania: Makro- i mikroekonomia, ekonomia społeczna, nowa ekonomia instytucjonalna, ekonomiczna analiza prawa, teoria firmy, nauka administracji, prawo administracyjne i gospodarcze. Zajęcia: Elementy prawa zamówień publicznych, system zamówień publicznych w UE, programowanie rozwoju lokalnego, podstawy ekonomii i przedsiębiorczości, formy instytucjonalno-prawne przedsiębiorstw społecznych, prawo handlowe i upadłościowe.
dr Marcin Kępa
dr Marcin Kępa
Profesor UP, doktor habilitowany w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse, doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, magister ekonomii, adiunkt w Katedrze Ekonomii i Polityki Gospodarczej. W badaniach naukowych koncentruje się wokół polityki spójności Unii Europejskiej i jej oddziaływania na rozwój gospodarczy Polski, ponadto zainteresowania badawcze obejmują: integrację europejską, finanse publiczne, politykę gospodarczą. Kierownik kilku projektów badawczych z tego zakresu. Autorka książek i artykułów nt. wpływu funduszy UE na rozwój inteligentny, zrównoważony i inkluzywny w Polsce. Uczestniczka licznych konferencji i seminariów eksperckich z zakresu polityki spójności UE, w tym organizowanych przez Komisję Europejską i Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Ekspert ds. funduszy unijnych w programach TVP „Twój fundusz, twoja szansa” oraz „Aktywni 50” (2010-2013). Doradca ds. funduszy UE, członek zespołów przygotowujących dokumentację konkursową do programów (m.in.): Innowacyjna Gospodarka, Małopolski Regionalny Program Operacyjny, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, PO Wiedza Edukacja Rozwój, Inteligentna Energia dla Europy (CIT). Ekspert Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA). Członek Regional Studies Association, Seaford, UK. Za swoją działalność naukową dwukrotnie otrzymała Nagrodę Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego – w 2018 (za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe udokumentowane publikacjami naukowymi) i 2011 roku (za książkę pt.: „Polityka spójności Unii Europejskiej a proces zmniejszania dysproporcji w rozwoju gospodarczym Polski”). Zainteresowania naukowe: polityka gospodarcza, rozwój społeczno-gospodarczy, finanse publiczne, integracja europejska, polityka spójności Unii Europejskiej, ekonomia społeczna.
dr hab. Dorota Murzyn, prof. UP
dr hab. Dorota Murzyn, prof. UP

Dlaczego warto / Dlaczego z nami / Partnerzy kierunku

Absolwenci o kierunku

Kontakt

 • Dział Dydaktyki, Rekrutacji i Praktyk
  Sekcja ds. Rekrutacji

  ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków

  pokój 31a, parter;

  mail: rekrutacja.podyplomowe@up.krakow.pl;

  tel. 12 662 74 80

 • Organizator studiów

  Instytut Nauk o Polityce i Administracji

  ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków

  e-mail: inpa@up.krakow.pl

  tel. 12 662 64 46