Zarządzanie w służbach społecznych. STUDIA ONLINE

Cel studiów

Słuchacz zdobywa wiedzę z zakresu zarządzania w służbach społecznych, rozwiązywania konfliktów, prowadzenia mediacji i negocjacji.

Dysponuje kompetencjami i umiejętnościami, które pozwolą mu na: podejmowanie decyzji w sytuacjach kryzysowych i kierowaniu zasobami ludzkimi, zarządzaniem jednostkami, grupami pracowników mu podległych.

Program

Słuchacz ma pogłębioną wiedzę interdyscyplinarną z zakresu bezpieczeństwa, polityki społecznej, różnych obszarów działań służb społecznych, z uwzględnieniem problemów i kwestii społecznych. Dysponuje wiedzą ekonomiczną i administracyjną umożliwiającą zrozumienie mechanizmów implikujących system podziału operacyjnego i działalności służb społecznych oraz ich kompetencji i zadań. Słuchacz posiada wiedzę, która pozwoli mu na diagnozowanie potrzeb jednostek i grup pozostających w kryzysie, a także wiedzę i umiejętności w zakresie podejmowania adekwatnych do zdiagnozowanych problemów strategii interwencyjnych, pomocowych oraz administracyjnych.

Terminy zjazdów w I semestrze; rok akademicki: 2021/2022:

23-24.10.2021;
06-07.11.2021;
20-21.11.2021;
11-12.12.2021;
15-16.01.2022;
29-30.01.2022;
12-13.02.2022.

Zajęcia odbywają się on-line, w soboty i niedziela i rozpoczynają się o godzinie 8.15.

Studia kończą się złożeniem pracy i egzaminem.

 

Program studiów podyplomowych    Zarządzanie w służbach społecznych

Rekrutacja

Studia adresowane są do pracowników służb społecznych, pracowników socjalnych, służb mundurowych, którzy chcą zdobyć nową wiedzę w zakresie zarządzania, problemów i kwestii społecznych, przywództwa, komunikacji, coachingu oraz podstaw bezpieczeństwa.

Warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie tytułu magistra, inżyniera lub licencjata oraz minimum 3 letni staż pracy w instytucjach służb społecznych.

 • Dolny limit przyjęć:  20
Dokumenty
 • Podanie (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line)
 • Ankieta aplikacyjna (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line)
 • Umowa o warunkach odpłatności za naukę (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line, 2 egzemplarze)
 • Kserokopia dyplomu/odpisu dyplomu/ ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu)
 • Zdjęcie
 • Opłata rekrutacyjna
 
Terminy
Termin składania dokumentów
2021-06-01 - 2021-10-15
Planowany termin rozpoczęcia
2021-10-23
Czas trwania studiów
2 semestry
Miejsce
Miejsce składania dokumentów:
Dokumenty prześlij na adres: Uniwersytet Pedagogiczny, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków; z dopiskiem: studia podyplomowe
Miejsce realizacji zajęć:
Instytut Spraw Społecznych Uniwersytetu Pedagogicznego; zajęcia zdalne, zajęcia on-line
Rekrutacja krok po kroku
 • Wybierz studia podyplomowe z aktualnej oferty.
 • Wypełnij formularz rejestracyjny on-line. Używaj polskich czcionek. Sprawdź dane przed zatwierdzeniem.
 • Wydrukuj i podpisz wygenerowane dokumenty: ankieta aplikacyjna, podanie i umowa o warunkach odpłatności za naukę na studiach podyplomowych. Podpis stanowi potwierdzenie zgodności danych osobowych.
 • Skompletuj dokumenty:
  • Ankieta aplikacyjna, podanie i umowa (2 egz. umowy)
  • Dyplom ukończenia studiów wyższych (kserokopia*)
  • Zdjęcia legitymacyjne
  • Dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej
  • Inne wymagane dokumenty (szczegóły na stronie wybranych studiów podyplomowych)
 • Wyślij dokumenty pocztą na adres: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków; z dopiskiem: STUDIA PODYPLOMOWE
 • Potwierdzenie przyjęcia na studia podyplomowe. O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność złożenia dokumentów oraz wynik postępowania kwalifikacyjnego. Informację otrzymasz na adres e-mail podany w formularzu rekrutacyjnym. Umieszczenie na liście rezerwowej nie jest jednoznaczne z przyjęciem na studia. Przeniesienie na listę główna jest możliwe tylko w przypadku zwolnienia się miejsca na w/w liście.
 • Podpisanie umowy i wniesienie opłaty. Warunkiem podjęcia nauki (po przyjęciu na studia) jest wniesienie opłaty za studia (możliwość wpłaty w czterech równych ratach). Wpłaty należy dokonać na indywidualne konto słuchacza.
 • Masz pytania? napisz: rekrutacja.podyplomowe@up.krakow.pl lub zadzwoń do Działu Dydaktyki, Rekrutacji i Praktyk Sekcja ds. Rekrutacji
 

Opłaty i informacje organizacyjne

Opłata rekrutacyjna

85

Czesne - opłata za semestr:

1400

Terminy rat

I rata – do 29 października 2021 r.,
II rata – do 30 listopada 2021 r.,
III rata – do 15 marca 2022 r.,
IV rata – do 29 kwietnia 2022 r.

Kadra

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika, sekretarz naukowy Wydziału Pedagogiki i Psychologii, adiunkt w Katedrze Gerontologii Społecznej Instytutu Spraw Społecznych Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się wokół problematyki edukacji całożyciowej, aktywności edukacyjnej osób starszych, sytuacji społecznej seniorów, gerontologicznej pracy socjalnej oraz różnych form aktywizujących osoby starsze. Autorka kilkunastu publikacji z tego obszaru. Od 2013 roku sekretarz czasopisma naukowego „Labor et Educatio”. Koordynator Koła Młodych Naukowców Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego (2017-2020), polski przedstawiciel w Doctoral and Early Career Network –World Education Resarch Association (2017-2020), członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego (2020-2023). Współpracuje z licznymi placówkami i instytucjami pomocy społecznej.
DR KATARZYNA BIAŁOŻYT
DR KATARZYNA BIAŁOŻYT
Kierownik studiów podyplomowych
Doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie nauk o polityce (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2014). Ukończył studia podyplomowe z zakresu organizacji pomocy społecznej (UMCS w Lublinie, 2008r.). Autor kilkudziesięciu publikacji (monografie, artykuły) głównie z zakresu samorządu terytorialnego, socjologii, politologii, polityki społecznej i pomocy społecznej. Wieloletni dyrektor jednostek organizacyjnych pomocy społecznej powiatu kraśnickiego (DPS, PCPR). Aktywnie współpracuje z III sektorem. Zainicjował powstanie kilku organizacji pozarządowych. Koordynator opracowania wielu programów strategicznych w obszarze pomocy społecznej.
DR HAB. MAREK KLIMEK, PROF. UP
DR HAB. MAREK KLIMEK, PROF. UP
Doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika (Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie 2019); doktor habilitowany nauk społecznych z zakresu pracy socjalnej, (Katolicki Uniwersytet w Rużomberku, Słowacja 2011). Prezes Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej o/Kraków, Członek Prezydium Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, członek Zespołu Pedagogiki Pracy przy Komitecie Pedagogicznym Polskiej Akademii Nauk, National Initiative for the Care of the Elderly, Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego. Stypendysta Rządu Kanadyjskiego. Odbył specjalistyczne staże kliniczne i naukowe w Uniwersytetach w Ottawie i Toronto.
DR HAB. NORBERT G. PIKUŁA, PROF. UP
DR HAB. NORBERT G. PIKUŁA, PROF. UP
Doktor habilitowany nauk humanistycznych z zakresu filozofii, profesor nadzwyczajny UP, Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii, kierownik Katedry Etyki Pracy Socjalnej i Polityki Społecznej. Autor wielu książek i artykułów naukowych opublikowanych w kraju i za granicą. Członek Komisji Filozofii i Socjologii PAN oddział w Katowicach; Członek Polskiego Towarzystwa Filozoficznego oddział w Częstochowie; Członek Włoskiego Towarzystwa Filozoficznego; Członek Fundacji Luigi Stefaniniego w Treviso – Włochy. Odznaczony srebrnym krzyżem zasługi – przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej; Odznaczony medalem Komisji Edukacji Narodowej. Recenzent w przewodach doktorskich i habilitacyjnych; Promotor w przewodach doktorskich; Zainteresowania naukowe: filozofia, historia filozofii, filozofia polityki, filozofia edukacji, praca socjalna, pedagogika, etyka, personalizm włoski, felicytologia; Tłumacz przysięgły języka włoskiego.
DR HAB. IRENEUSZ MARIAN ŚWITAŁA, DR H. C. PROF. UP
Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce. W życiu zawodowym, ściśle związanym z polityką społeczną łączy sferę nauki i praktyki. Od ponad dwudziestu lat jest pracownikiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu, gdzie obecnie jest Koordynatorem Sekcji Rozwoju i Strategii, a w minionych latach pracowała w bezpośredniej relacji z osobami potrzebującymi wsparcia. Ukończyła II stopień specjalizacji w zawodzie pracownika socjalnego – ukierunkowanej na pracę z osobami uzależnionymi oraz specjalizację z zakresu organizacji i zarządzania w pomocy społecznej. Tematyka jej publikacji naukowych dotyczy społeczno – politycznych aspektów życia ludzi starszych w Europie, pomocy społecznej oraz uniwersytetów trzeciego wieku. Jest autorką książek : Uniwersytety trzeciego wieku jako instytucje przeciwdziałające marginalizacji osób starszych (Wydawnictwo Śląsk, Katowice 2010) oraz Polityczne, społeczno – demograficzne i zdrowotne uwarunkowania opieki nad ludźmi starszymi. Studium porównawcze wybranych państw Europy Północnej i Południowej (Wydawnictwo Śląsk, Katowice 2019). Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej, Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, a także członkiem Rady Programowej Zawierciańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
DR HAB. BEATA ZIĘBIŃSKA
DR HAB. BEATA ZIĘBIŃSKA
Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Ukończył szereg szkoleń m. in. z zakresu prowadzenia i organizowania rodzinnych form opieki, pracy z seniorami, pracy dzieckiem z Alkoholowym Zespołem Płodu. Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problemów i kwestii społecznych, profilaktyki, resocjalizacji i kultury, a w szczególności kultury ludowej. Jest autorem wielu opracowań i artykułów z tego zakresu. Jest także współautorem programów i kursów szkoleniowych z zakresu resocjalizacji, opieki nad dzieckiem oraz asystenta rodziny. Współpracuje z różnymi instytucjami edukacyjnym i opiekuńczymi (IB Centrum Kraków, Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli – Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie, Niepubliczną Placówką Doskonalenia Nauczycieli w Nowym Targu, Małopolskim Centrum Edukacji w Rabce, Stowarzyszeniem Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych „Pro Familia”).
DR MAREK BANACH
Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Ukończyła szkolenia z zakresu rodzinnej opieki zastępczej i programów wspierania rodziny oraz pracy z dzieckiem i rodziną. Jej zainteresowania naukowe związane są z rodzinną opieką zastępczą nad dzieckiem, pracą socjalną oraz działaniem instytucjonalnym wokół problemów i kwestii społecznych, jest także autorem publikacji z tego zakresu, współpracuje z instytucjami o charakterze opiekuńczym i społecznym. Członek Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej, Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej, a także Zespołu Pedagogiki Społecznej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk.
DR JÓZEFA MATEJEK
DR JÓZEFA MATEJEK
Doktor nauk społecznych w dziedzinie socjologia. Biegły Sądowy w dziedzinie Pedagogika Opiekuńczo- Wychowawcza (specjalizacja: kryzysy i dysfunkcje w obszarze funkcjonowania rodziny. Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia „Towarzystwo Pomocy Postpenitencjarnej Druga Szansa”, Członek Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, Członek Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej, Członek Stowarzyszenia „Piękne Anioły”. Aktywnie współpracuje z Fundacją Sustinae, prowadząc warsztaty aktywizacji zawodowej dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Od wielu lat współpracuje z Sądem Okręgowym w Krakowie, Służbą Kuratorską, Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej, a także jednostkami penitencjarnymi i placówkami opiekuńczo- wychowawczymi prowadząc zajęcia praktyczne, prelekcje i warsztaty dla beneficjentów. Autorka ponad 20 artykułów naukowych i trzech monografii autorskich.
DR KATARZYNA GUCWA-PORĘBSKA
DR KATARZYNA GUCWA-PORĘBSKA
Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, Zajmuje się metodyką pracy socjalnej, problemami i kwestiami społecznymi, rodziną oraz jej problemami, pracą socjalną w opiece hospicyjnej i wyręczającej nad dziećmi. Członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej, Zespołu Pedagogiki Społecznej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN oraz sekretarz Regionalnego Oddziału w Krakowie Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej. Autorka publikacji z zakresu pracy socjalnej, problemów społecznych, starości, rodziny oraz opieki hospicyjnej i wyręczającej nad dziećmi. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień związanych z problemami społecznymi, pomocą społeczną, pracą socjalną, funkcjonowaniem domów pomocy społecznej w Polsce, starością oraz pracą socjalną w opiece hospicyjnej i wyręczającej nad dziećmi. Jest sekretarzem Rady Naukowej Małopolskiego Hospicjum dla Dzieci w Krakowie oraz od 2014 roku jest członkiem Rady Naukowej All-Ukrainians Association od Palliative and Hospice Care. Ekspert Zespołu ds. Modelu w ramach projektu Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.
DR EWELINA ZDEBSKA
DR EWELINA ZDEBSKA
Magister prawa, politologii i stosunków międzynarodowych; doktorant Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, w dyscyplinie naukowej prawo; uczestnik studiów doktoranckich w zakresie nauk o polityce Instytutu Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; współpracownik organizacji pozarządowych zajmujących się opieką hospicyjną nad dziećmi, poradnictwem prawnym i interwencją kryzysową; organizator i koordynator kampanii społecznych, happeningów i wydarzeń charytatywnych; wieloletni koordynator dużych grup wolontariuszy; koordynator Polsko-Ukraińskiego Forum Opieki Paliatywnej nad Dziećmi; zainteresowania naukowe: prawo administracyjne, postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne, prawo cywilne, ze szczególnym uwzględnieniem prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawo pomocy społecznej i ubezpieczeń społecznych, prawo III sektora a także, opieka hospicyjna i wyręczająca nad dziećmi, PR w III sektorze, marketing społeczny, poradnictwo społeczne i prawne, interwencja kryzysowa i poradnictwo w sytuacjach nagłej straty.
MGR WOJCIECH GLAC
Magister pedagogiki resocjalizacyjnej i zarządzania w sektorze publicznym i pozarządowym. Absolwent studiów doktoranckich na Wydziale Filozoficznym UJ. Stypendystka Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Członek Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego. Organizator akcji profilaktycznych, warsztatów i szkoleń. Współautor gry profilaktycznej dla dzieci i młodzieży. Założyciel ogólnopolskiego czasopisma studenckiego o charakterze popularno-naukowym, sekretarz i organizator konferencji naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Główne zainteresowania badawcze: profilaktyka, pedagogika resocjalizacyjna, problematyka podejmowania decyzji i spostrzegania ryzyka, terapia poznawczo-behawioralna, trening zastępowania agresji, arteterapia, psychoterapia, zarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowym, badania jakościowo-ilościowe.
MGR AGNIESZKA TAJAK-BOBEK
MGR AGNIESZKA TAJAK-BOBEK

Dlaczego warto / Dlaczego z nami / Partnerzy kierunku

Absolwenci o kierunku

Kontakt

 • Dział Dydaktyki, Rekrutacji i Praktyk
  Sekcja ds. Rekrutacji

  ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków

  pokój 31a, parter;

  mail: rekrutacja.podyplomowe@up.krakow.pl;

  tel. 12 662 74 80

 • Organizator studiów

  Instytut Spraw Społecznych

  os. Stalowe 17, 31-922 Kraków

  mail: iss@up.krakow.pl

  tel. 12 662 79 50